OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Bezpečnostná agentúra CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o. zabezpečuje fyzickú ochranu objektov rôzneho charakteru strážnou službou podľa požiadavky objednávateľa. V oblasti fyzických služieb poskytuje preventívnu fyzickú ochranu proti vzniku škôd a represívnu fyzickú ochranu zameranú na elimináciu následkov už vzniknutej škodovej udalosti. Bezpečnostná agentúra disponuje pokrytím strážnej služby v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Stráženie objektov je vykonávané na profesionálnej úrovni so zameraním na:
 
  • ochranu objektov,
  • ochranu materiálnych hodnôt v stráženom objekte proti poškodzovaniu, zneužívaniu a rozkrádaniu majetku v osobnom vlastníctve a vlastníctve spoločnosti,
  • ochranu a stráženie osôb v stráženom objekte,
  • zabezpečenie režimu a kontroly osôb pri vstupe do objektu a výstupe z objektu, vrátane zamestnancov organizácie,
  • zabezpečenie režimu a kontroly dopravných prostriedkov pri vstupe do objektu a výstupe z neho vrátane prevážaného materiálu,
  • protipožiarnu ochranu,
  • materiálno- technické, signalizačné a spojovacie zabezpečenie objektov v nadväznosti na činnosť strážnej služby.

Poskytovanie služieb fyzickej ochrany v oblasti súkromnej bezpečnosti (ďalej len „služby“) je vykonávané v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“) v objekte objednávateľa.

Výkon služby príslušníkov strážnej služby je organizovaný skúsenými pracovníkmi bezpečnostnej služby s praxou v bezpečnostných zložkách Slovenskej republiky a miestnou znalosťou.